Zawiadomnienie

 ZAWIADOMIENIE

                   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 29 marca 2016r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XI i XII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 29 grudnia 2015r. i 26 stycznia 2016r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Pokrzywnica”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2016r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy w Szkołę Filialną w Pokrzywnicy, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie gminy na wspieranie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016r.
 12. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2020.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania, w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Pokrzywnica.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Trzepowo.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2016.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Pokrzywnica.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Pokrzywnica.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.
 25. Odpowiedzi na interpelacje.
 26. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 27. Wolne wnioski i oświadczenia.
 28. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515), niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał