Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w sprawie wydania decyzji z 23.08.2018 r., którą GDOŚ uchylił decyzję RDOŚ w Białymstoku z 03.08.2017r. znak: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – gazociąg Rembelszczyzna – Granica RP w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie organu pierwszej instancji, a w pozostałej części utrzymał decyzję w mocy

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 sierpnia 2018 r., znak DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.75