Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

                      Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 26 października 2016r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XIV, XV, XVI i XVII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 24 maja 2016r., 30 czerwca 2016r., 5 sierpnia 2016r. i 02 września 2016r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na 2016r.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016r.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy nt. składania oświadczeń majątkowych przez radnych.
 15. Informacja Wójta nt. składania oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek podporządkowanych.

Projekty uchwał