Zawiadomienie

       ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446./, zwołuję XVII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 02 września 2016 r. (piątek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
3. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć lekcyjnych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Pokrzywnica do wspólnej realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach: Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na 2016r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na 2017r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pokrzywnica do partnerskiego projektu: „Elektronizacja usług administracyjnych 5 JST z województwa mazowieckiego”.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zamknięcie sesji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446), niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu

Projekty uchwał