ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

             Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446./, zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień
05 sierpnia 2016 r. (piątek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2016.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na 2016r.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia.
  7. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał