ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

           Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446./, zwołuję XV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 30 czerwca 2016 r. (czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Złożenie ślubowania przez radnego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Pokrzywnica.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2016.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2020 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  9. Wolne wnioski i oświadczenia.
  10. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał