Zasady rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica na rok szkolny 2018/2019

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Na terenie gminy Pokrzywnica wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych . Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
  Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, wójt gminy, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 1. 2Informacje ogólne
 • W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe na terenie gminy Pokrzywnica:
   • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),
    oraz
   • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Pokrzywnica mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w 2016 r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach zawartych w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2018 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 26 stycznia 2018r.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają taką samą liczbę punktów.

 1. 4. W przypadku równorzędnych wyników , lub jeśli dana placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami, przystępuje się do drugiego  etapu postepowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Rady Gminy ( Nr XXII/175/2017 z dnia 30 marca 2017r.) , tj. :

1) pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 punktów, w przypadku obojga rodziców, 5 pkt. w  przypadku jednego rodzica,

2) zadeklarowanie uczęszczania rodzeństwa kandydata w wieku 3-4 lat do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego – 4 punkty,

3) zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z wydłużonej oferty przedszkola, powyżej 5 godzin dziennie – 3 punkty,

4) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do szkoły, w której funkcjonuje  oddział przedszkolny -2 punkty

5)  szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w tym zmiana miejsca zamieszkania – 2 punkty.

 1. Rodzice dziecka składają wniosek o przyjęcie do przedszkola i do wniosku dołączają dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów, tj. oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów ustalonych w/w uchwałą Rady Gminy ,a także dokumenty potwierdzające kryteria ustawowe , tj. orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenie o wielodzietności, prawomocny wyrok sądu rodzinnego w przypadku separacji lub samotnego wychowywania dziecka ( akt zgonu), dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
 2. Jeżeli w procesie rekrutacji jest więcej dzieci zakwalifikowanych niż wolnych miejsc w danej placówce przedszkolnej , to zgodnie z ustawą –prawo oświatowe- wójt może wskazać rodzicom dziecka miejsce w innej placówce przedszkolnej.
 3. Wnioski i szczegółowe informacje można uzyskać w przedszkolu i każdej szkole na terenie gminy Pokrzywnica, która prowadzi oddział przedszkolny.
 4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego , czyli od 26 lutego do 5 marca br.  ,rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

 

Wójt Gminy
Adam Dariusz Rachuba