XXXVIII Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

Pokrzywnica, 2018-10-29

OK.0002.1.9.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r poz. 994 ze zm./, zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 06 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 27 września 2018 r. i 15 października 2018 r.
 4. Interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Wólka Zaleska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2019 r.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 w gminie Pokrzywnica.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy nt. składania oświadczeń majątkowych przez radnych.
 13. Informacja Wójta Gminy nt. składania oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek podporządkowanych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ