XXXVI Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r poz. 994 ze zm./, zwołuję XXXVI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 27 września 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXXII, XXXIII, XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 26 kwietnia 2018 r., 5 czerwca 2018 r., 11 lipca 2018 r. i 5 września 2018 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Pokrzywnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Pokrzywnica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pokrzywnica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Pokrzywnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał