XXXIV Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018r poz. 994 ze zm./, zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 11 lipca 2018 r. (środa) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
 9. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia przez Gminę dróg w Pobyłkowie Małym.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie sesji.
 12.  

WICEPRZEWODNICZĄCA  RADY GMINY
mgr Anna Bońkowska

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ