XXXII Sesja Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 26 kwietnia 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 446 ze zm.), zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI/2018 Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 22 marca 2018 r.
 4. Interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika.
 6. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 r.”
 7. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy za 2017 rok.”
 8. Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pokrzywnica za rok 2017 oraz potrzeb związanych z realizacją zadania”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Pokrzywnica na lata 2018 – 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Pokrzywnica na 2018 r.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  • omówienie sprawozdania,
  • przedstawienie uchwały nr Ci.122.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Pokrzywnica sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2017 r.
  • przedstawienie Uchwały Nr 4/2018 Komisji Rewizyjnej z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za 2017 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pokrzywnica,
  • przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  • stanowiska Komisji stałych Rady Gminy na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r., dyskusja;
  • głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, przyjętym uchwałą nr 4/2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje.
 15. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ