XXXI Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

Pokrzywnica, 2018-03-12

OK.0002.1.1.2.2018

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875),zwołuję XXXI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 22 marca 2018r.(czwartek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXIX i XXX Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych: 19 grudnia 2017r. i 16 stycznia 2018r.
 4. Wystąpienie przedstawiciela Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego nt.  nowych zasad składania wniosków o płatności bezpośrednie przez producentów rolnych.
 5. I n t e r p e l a c j e
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pokrzywnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2018.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

PROJEKTY UCHWAŁ