XXX sesja Rady Gminy Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm./, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 16 stycznia 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.
  5. Wolne wnioski i oświadczenia.
  6. Zamknięcie sesji.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty