XXX sesja Rady Gminy 27.08.2013r.

ZAWIADOMIENIE
          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 27 sierpnia 2013r. (wtorek) o godz. 1400 w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy.

Porządek obrad:
  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Pokrzywnica.
  5. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2012 r.”
  6. Wolne wnioski i oświadczenia.
  7. Zamknięcie sesji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

 

.