XXVI Sesja Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 27 września 2017r.

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 27 września 2017r. (środa) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXIV, XXV i XXVI Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 18 maja 2017r., 6 lipca 2017r. i 26 lipca 2017r.
 4. Interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokrzywnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia.
 13. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ