XXV Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm./, zwołuję XXV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 06 lipca 2017r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za ścieki dowożone do Oczyszczalni Ścieków w Pokrzywnicy.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokrzywnica oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
  9. Wolne wnioski i oświadczenia.
  10. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ