XXIX Sesja Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 19 grudnia 2017r.

ZAWIADOMIENIE

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875), zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 19 grudnia 2017r. (wtorek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 9 listopada 2017r.
 4. Interpelacje
 5. Zajęcie stanowiska w spr. protestu Mieszkańców Gminy Pokrzywnica przeciwko planowanej inwestycji pn. „Budowa trzech budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej na działkach o numerach: 30/1, 30/2 i 30/3 w Nowym Niestępowie”. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Nowe Niestępowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Gzowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w 2017r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pokrzywnica z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2018 – 2030.
  a) przedstawienie opinii RIO o projekcie WPF,
  b) opinie poszczególnych komisji Rady Gminy,
  c) głosowanie projektu uchwały w sprawie WPF.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2018 r.
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  c) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy, dyskusja,
  d) głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Pokrzywnica.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na podłączenie nieruchomości oznaczonej nr nr 401/2, 402/2 i 407/2 położonej w miejscowości Kacice gm. Pułtusk do wodociągu wiejskiego stanowiącego własność Gminy Pokrzywnica.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

PROJEKTY UCHWAŁ