XXIV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 18 maja 2017r. (czwartek) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z XXII i XXIII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 30 marca 2017r. i 11 kwietnia 2017r.
 4. Interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Pokrzywnica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pokrzywnica na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 – 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 8. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2016 r.”
 9. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy za 2016 rok.”
 10. Przedstawienie „Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pokrzywnica za rok 2016 oraz potrzeby związane z realizacją zadania”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pokrzywnica i jej jednostkom podległym w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2017.
 13. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
  a) omówienie sprawozdania,
  b) przedstawienie uchwały nr Ci.164.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Pokrzywnica sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 r.
  c) przedstawienie Uchwały Nr 3/2017 Komisji Rewizyjnej z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za 2016 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pokrzywnica,
  d) przedstawienie Uchwały Nr Ci.176.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
  e) stanowiska Komisji stałych Rady Gminy na temat rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r., dyskusja;
  f) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, przyjętym uchwałą nr 3/2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia.
 19. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał