XIX Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE

         Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 21 grudnia 2016r. (środa) o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej 26 października 2016r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego w 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2017 – 2026.
 10. a) przedstawienie opinii RIO o projekcie WPF,
 11. b) opinie poszczególnych komisji Rady Gminy,
 12. c) głosowanie projektu uchwały w sprawie WPF.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2017 r.
 14. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
 15. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 16. przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady Gminy, dyskusja,
 17. głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 18. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży działki w m. Piskornia.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 21. Wolne wnioski i oświadczenia.
 22. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm. niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

projekty