X Sesja Rady Gminy Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515), zwołuję X Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 27 listopada 2015r. (piątek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z VIII i IX Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 29 września i 15 października 2015r.
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego w 2016r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 137/2.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Kępiaste.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Dzierżenin.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 113 i 114.
 18. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
 19. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015r.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy nt. składania oświadczeń majątkowych przez radnych.
 21. Informacja Wójta nt. składania oświadczeń majątkowych przez pracowników urzędu gminy i kierowników jednostek podporządkowanych.
 22. Zajęcie stanowiska w sprawie podłączenia do sieci wodociągowej gminy Pokrzywnica nieruchomości o numerze ewidencyjnym 282 w m. Kacice, gm. Pułtusk.
 23. Zajęcie stanowiska w sprawie przejęcia drogi w m. Dzierżenin.
 24. Odpowiedzi na interpelacje.
 25. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 26. Wolne wnioski i oświadczenia.
 27. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515), niniejsze pismo stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Projekty uchwał