Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015r.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Grażyna Kłosiewicz – Inspektor ds. oświaty, kultury, spotu i zdrowia
Urząd Gminy w Pokrzywnicy

pokój nr. 7 – I piętro
tel. (023) 691 88 36
e-mail: oswiata@pokrzywnica.pl

Kogo dotyczy

W roku szkolnym 2015/2016 wyprawka dotyczy:
1) uczniów klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
2) uczniów:

a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

Wymagane dokumenty

Wniosek, do którego należy dołączyć:
1. zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;tj. za 2013r.
2.oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3.oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;
4. zaświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;
5. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
6. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą  sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
7. kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść  ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania  alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej  bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
8. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniach płaconych przez ZUS lub odcinek renty, emerytury – sztuk …….,
9. zaświadczenie o wysokości otrzymanego stypendium- szt. ….
10. Zaświadczenie o utracie lub uzyskaniu dochodu / stosownie z Urzędu Pracy lub z zakładu pracy/
W przypadku dzieci niepełnosprawnych kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosku

Do 8 września 2015r.

Miejsce składania wniosku

Dyrektor szkoły , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r.w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Opłaty

Nie dotyczy

Sposób załatwienia sprawy

Dyrektor szkoły po zebraniu kompletnej dokumentacji sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Inspektorowi ds. oświaty w Urzędzie Gminy do 10 września 2015r.
Po otrzymaniu dotacji na ten cel i listy uczniów z poszczególnych szkół Wójt gminy przekazuje na rachunek bankowy szkoły podstawowej środki na dofinansowanie zakupu podręczników. Pieniądze wypłaca się do 31 października br. po przedstawieniu dowodu zakupu podręczników, którym w przypadku zakupów indywidualnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna albo rodzica zastępczego. W przypadku zakupu podręczników dla większej liczby uczniów, koszty zakupu podręczników zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

Informacje dodatkowe

Na terenie Gminy Pokrzywnica pomocą objęci będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica.