Wyprawka szkolna 2014

Wyprawka szkolna 2014r.

 W roku szkolnym 2014/15  programem  będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

–  klasach 2,3 i klasie 6 szkoły podstawowej  i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
–  klasie 3 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
–  klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
–  klasie 3 liceum plastycznego,-
–  klasie 3 lub 9 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Na terenie Gminy Pokrzywnica pomocą objęci będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokrzywnica.

 Programem „Wyprawka szkolna” będą objęci także uczniowie słabowidzący, słabosłyszący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych z wyjątkiem klasy I i gimnazjum.

Wniosek, do którego należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, należy składać do Dyrektora szkoły , do której  uczeń  będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do dnia 4 września br.

W uzasadnionych przypadkach ( np. jeżeli rodzic pracuje bez zarejestrowania bądź umowy o pracę do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzystała ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W przypadku dzieci niepełnosprawnych –  dodatkowo kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły po zebraniu kompletnej dokumentacji sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Inspektorowi ds. oświaty w Urzędzie Gminy do  5 września 2014r.
Po otrzymaniu  dotacji na ten cel i listy uczniów z poszczególnych szkół Wójt gminy przekazuje na rachunek bankowy szkoły podstawowej środki na dofinansowanie zakupu podręczników. Pieniądze wypłaca się rodzicowi/ opiekunowi po otrzymaniu dotacji  z  Kuratorium, nie później niż do 15 listopada br.

Druki wniosków  i szczegółowe informacje dostępne są w każdej szkole i w urzędzie gminy tel. 236918836.

Druki do pobrania:

 .