Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

Dnia 18 grudnia 2018r. (wtorek) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

     Przewodnicząca Komisji                                                         Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                          Budżetu i Finansów

/-/ Wiesława Gronczewska                                                            /-/  Anna Dudkowska