Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów

              Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie: Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych z Komisją Budżetu i Finansów, które odbędzie się w dniu 20 września 2017r. (środa) o godz. 14.00 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
  3. Wolne wnioski i oświadczenia.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

     Przewodnicząca Komisji                                                                      Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych                                                     Budżetu i Finansów
   /-/ Wiesława Gronczewska                                                                              /-/ Wiesław Król

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów gminy.