Wnioski o przyznanie pomocy

Szanowni Rolnicy !

Informujemy, iż od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy dla typu operacji „Inwestycje  w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji   w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014 – 2020.

Termin i zasady przyznawania takiej pomocy są podane do  publicznej wiadomości na portalu internetowym Agencji.    Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na  niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego.

Wsparcie będzie przyznawane na dwa rodzaje inwestycji:
– na inwestycje związane z  dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania: nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych.
-na inwestycje polegające na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że jeżeli rolnik zdecyduje się na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów, to otrzyma pomoc tylko wtedy, gdy ta operacja obejmie również inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN.

Ważne jest również to, że pomoc na inwestycje związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczystych, może być przyznana wyłącznie młodemu rolnikowi. Wsparcie będzie można otrzymać także m.in. na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, czy wozów asenizacyjnych, a także rozrzutników obornika i kompostu.

            Rolnik może otrzymać maksymalnie 50 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a 60% w przypadku młodych rolników. Na taką pomoc w całym PROW 2014 – 2020 przewidziano 37,5 mln euro. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Dopuszczalne jest złożenie wniosku za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji. Można go również wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

W ramach jednego naboru wniosków o przyznanie pomocy można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący danego gospodarstwa. Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.                Wnioskodawca przed złożeniem wniosku powinien upewnić się, że składany jest on we właściwym terminie  na właściwym formularzu oraz,  że został wypełniony zgodnie z instrukcją, która jest dostępna na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl

                                                                                       Stanisław Guzel – Kierownik  BP ARiMR