VIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica

ZAWIADOMIENIE

                   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), zwołuję VIII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 29 września 2015r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Przyjęcie protokołów: z V, VI i VII Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 21 maja, 23 czerwca i 23 lipca 2015r. 
 4. I n t e r p e l a c j e
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Pokrzywnica na lata 2015 – 2022.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Gzowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 137/2.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Kępiaste.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Pogorzelec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki i Dzierżenin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego część miejscowości Łubienica Superunki – dz. ew. 113 i 114.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 179/2 położonej w Pobyłkowie Małym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 145 położonej w Pobyłkowie Małym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Pokrzywnica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do budowy na terenie gminy Pokrzywnica Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności o zagrożeniach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2015.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Pułtuskiego na 2015r.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 22. Wolne wnioski i oświadczenia.
 23. Zamknięcie sesji.

Projekty uchwał