Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokrzywnica w 2017 roku

Gmina Pokrzywnica planuje złożyć po raz kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania azbestu na rok 2017.
Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.

Termin naboru wniosków przez gminy do WFOŚiGW określony będzie
w kalendarium, które fundusz publikuje na swojej stronie internetowej w terminie do końca grudnia 2016 roku. Po uzyskaniu informacji dotyczącej pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania w ciągu około 2 miesięcy zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w sprawie wyłonienia wykonawcy do realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Informujemy, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2017 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy.

Przy rozpatrywaniu wniosków liczyła się będzie kolejność ich wpływu, aż do wyczerpania puli środków przyznanych przez WFOŚiGW oraz ich zgodność pod względem formalnym.

Gmina Pokrzywnica informuje, że ilość wniosków objętych przedmiotowym zadaniem zależna będzie od kwoty dotacji przydzielonej przez WFOŚiGW.

Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą składają wnioski indywidualnie o przyznanie dofinansowania bezpośrednio do WFOŚiGW na formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.pl.
Wszelkie informacje oraz formularze wniosku o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest dostępne są w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy – pokój nr 15, tel. 23 691 87 92 oraz na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
wniosek o dofiansowanie dla mieszkańców

Wójt
/-/mgr inż. Adam Dariusz Rachuba