Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2016 roku

Pokrzywnica, 2016-04-18                                                                                                SKU.6235.1.2016.JJ

 

                                                                                                                     Pan/Pani
                                                                                                                       Sołtys wsi
                                                                                                                      /wszyscy/

           W związku z pozytywną informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzieleniu dotacji na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2016 roku”  i rezerwą środków przeznaczonych na ten cel Gmina Pokrzywnica informuje, że osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które planują w 2016 roku usunąć pokrycia dachowe zawierające azbest lub usunąć azbest mogą składać wnioski rezerwowe o dofinansowanie na ten cel do tutejszego Urzędu Gminy  w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu prawidłowo wypełnionego  wniosku.
Wnioski złożone po przekroczeniu puli środków umieszczane będą na liście rezerwowej i realizowane w przyszłym roku, pod warunkiem uzyskania dotacji z WFOŚiGW.

Koszty kwalifikowane obejmują: demontaż, zbieranie, załadunek oraz przygotowanie do transportu, a także przekazanie wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Fundusz nie finansuje nowych pokryć dachowych.  Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, dla których właściciel, zarządca lub użytkownik sporządził i złożył wójtowi „Informację o wyrobach zawierających azbest     i miejscu ich wykorzystania” (w załączeniu). Ponadto wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie (dysponujący obiektem na cele budowlane) zobowiązany jest uzyskać od Starostwa Powiatowego w Pułtusku prawomocne decyzje administracyjne związane z zakresem wykonywanych prac (pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych).

Załącznik – wniosek o dofiansowanie dla mieszkańców