TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

WÓJT GMINY POKRZYWNICA

OGŁASZA

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

    na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pokrzywnica, położonej w obrębie ewidencyjnym POKRZYWNICA

      zabudowanej, oznaczonej numerem 494/1 o pow. 0.6194 ha objętej księgą wieczystą KW Nr    OS1U/00044084/8 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi      200 000 zł  wadium     –        40 000 zł

Przedmiotowa  nieruchomości położona jest na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi  powiatowej, w centrum miejscowości gminnej.

Zabudowana jest budynkami i innymi urządzeniami po byłej bazie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pokrzywnicy /magazyn zbożowy, magazyn paszowy, budynek wagi/, częściowo ogrodzona parkanem betonowym i metalowym.

–   Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 18 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy  przy ulicy Jana Pawła II 1 o godz. 12:00.

–   Przystąpienie do przetargu wymaga legitymowania się dowodem wpłaty wadium, jak również  dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona posiadać pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonymi podpisami.

W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wymagane jest okazanie aktualnego wypisu z KRS.

– Wadium  należy uiścić w formie pieniężnej najpóźniej do dnia 15 marca 2016 r. ( data księgowania na koncie Gminy) na konto BS Pułtusk O/Pokrzywnica Nr 72823200050100233620010008

– Wadium zostaje zwrócone po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem:

– wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny sprzedaży,

– w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia notarialnej umowy zakupu,   wadium ulega przepadkowi.

– Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium  zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni

od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu

wynikiem negatywnym.

– Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku zapłaty ceny nieruchomości do dnia zawarcia umowy, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

– Cena sprzedaży nie może być rozłożona na raty, a dokonanie jej zapłaty wymagane jest jednorazowo najpóźniej w przeddzień zawarcia aktu notarialnego.

Przetargi przeprowadzone w dniach 12 sierpnia i 24 września 2015 r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

Bliższych informacji o przetargu udziela Urząd Gminy Pokrzywnica tel. 023 691 8852.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.                    

                                                                                                                      Wójt

                                                                                                          Adam Dariusz Rachuba