Reklamacje w sprawie odbioru odpadów

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica Nr XXVII/201/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, reklamacje w sprawie braku odbioru odpadów komunalnych lub innych przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać niezwłocznie do tut. Urzędu  w następujący sposób: pisemnie,  telefonicznie  na nr tel. 23 691 87 92 lub elektronicznie na adres: srodowisko@pokrzywnica.pl.