PSZOK

INFORMACJA O URUCHOMIENIU PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że został uruchomiony w miejscowości Pokrzywnica przy ulicy Ogrodowej 19A (obok Oczyszczalni Ścieków) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
PSZOK czynny jest w następujące dni : wtorek w godzinach
10.00 -14.00,  sobota w godzinach: 12.00 – 16.00.

Funkcjonowanie PSZOK określa poniższy regulamin.
REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
W GMINIE POKRZYWNICA

 1. Regulamin określa funkcjonowanie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Pokrzywnica, zwanych dalej PSZOK.

 2. PSZOK w Gminie Pokrzywnica prowadzony jest przez Błysk-Bis Sp. z o.o. (przez prowadzenie należy rozumieć odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
  z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) .

 3. PSZOK zlokalizowany jest na działce nr ewid. 512/3 położonej w miejscowości Pokrzywnica przy ulicy Ogrodowej 19A (obok Oczyszczalni Ścieków).

 4. PSZOK czynny jest w następujące dni :
  wtorek w godzinach: 10.00 -14.00,
  sobota w godzinach: 12.00 – 16.00.

 1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Gminy Pokrzywnica w gospodarstwach domowych.

 2. W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

 3. W PSZOK mieszkańcy Gminy Pokrzywnica mogą oddawać następujące odpady komunalne:
  Farby, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, zużyte kartridże i tonery, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, przełączniki, przepracowany olej,
  Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony wszelkich rozmiarów, Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie oraz akumulatory, Przeterminowane leki i chemikalia, Okna, odpady szkła, odpady z tektury, odpady z drewna, odpady z papieru, metali i opakowań wielomateriałowych i papierowych oraz odpady z tworzyw sztucznych, remontowo- budowlane (gruz budowlany i ceglany w małych ilościach), armatura sanitarna, Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, Odpady zielone ulegające biodegradacji (trawa, drobne gałęzie, liście).

 1. PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • zmieszane odpady komunalne, materiały zawierające azbest, odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego, odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania, odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej, wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego.

 1. Przyjęcie odpadów odbywa się po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK.

 2. Przyjęcie odpadów w PSZOK

 1. przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK,

 2. w przypadku dostarczenia odpadów niewymienionych w niniejszym regulaminie, pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów,

 3. odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Pokrzywnica i dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Pokrzywnica.

 4. przyjęcie odpadów potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.

11. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i p.poż. (w szczególności nie używania źródeł otwartego ognia) oraz wykonywania poleceń pracownika punktu.

12. Do rozładunku dostarczonych opadów zobowiązany jest ich dostawca. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu
w kontenerach lub pojemnikach po zważeniu ich przez pracownika PSZOK. Umieszczanie dostarczonych odpadów będzie odbywać się pod nadzorem pracownika PSZOK.

13. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.