PROGRAM 500 +

PROGRAM 500 +

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy  informuje, iż będzie realizatorem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) – tzw. Program 500+     Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie składać od 1 kwietnia 2016 r. osobiście w siedzibie Ośrodka , drogą pocztową lub elektronicznie.
Druki wniosków i załączników będą udostępniane w Ośrodku od dnia 10 marca 2016 r. Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie od 1 kwietnia do 1 lipcaa 2016 r. prawo do świadczenia zostanie ustalone od 1 kwietnia 2016 r.
Ustalenie i wypłata świadczenia w tym przypadku następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. W przypadku złożenia wniosku w terminie po 1 lipca 2016 r, prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca, w którym złożono wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia przyznawane będzie bez względu na osiągnięty dochód rodziny. Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (jest nim jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł.
Jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 1200 zł. Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres trwający od 1 kwietnia 2016 r.do 30 września 2017 r. ustala się na podstawie dochodu rodziny osiągniętego w roku kalendarzowym 2014, z uwzględnieniem przepisów o utracie bądź uzyskaniu dochodu. Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenie wychowawcze „500+”

-kopie aktów urodzenia dzieci;
-kopie orzeczeń o niepełnosprawności;
-kopie PIT- u   za 2014
-potwierdzenie okresów uzyskiwania dochodu z poszczególnych źródeł (okres zatrudnienia, przysługiwania renty/emerytury, zasiłków z PUP/ZUS/KRUS) od 1 stycznia 2014  roku;
-zaświadczenie/oświadczenie   o posiadanych gruntach rolnych w 2014 roku;
-kopie wyroków dotyczące alimentów, rozwodu, separacji.

Jeżeli nastąpiła zmiana w sytuacji zawodowej (np. utrata lub zmiana pracy, zmiana pracodawcy, utrata lub uzyskanie renty, emerytury, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego) :
kopie PIT-11 za 2014 rok
zaświadczenie o okresie uzyskiwania dochodu oraz wysokość dochodu  netto za drugi miesiąc po uzyskaniu dochodu
W celu usprawnienia przepływu środków finansowych wskazane jest posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bankowego i wskazanie go w składanym wniosku. W celu usprawnienia przyjmowania wniosków  od dnia 10.03.2016 pod numerami  telefonu :   23 691 88 46, 23 691 88 45, 23 691 87 94, 23 691 88 50

Rozpoczniemy zapisy na złożenie wniosku na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Zapisy prowadzone są w celu ułatwienia państwu złożenie wniosku bez oczekiwania w kolejce. Zapisy można dokonać również w momencie pobrania wniosku w biurze Ośrodka . W  przypadku  ubiegania się o świadczenie na drugie dziecko – bez ustalania kryterium dochodowego  mile widziane składanie wniosków  drogą elektroniczną.