Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017

Termin składania Oświadczenia

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.
Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.
Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.
Rolnik, który skutecznie złoży Oświadczenie nie musi składać w 2018 roku wniosku o przyznanie płatności.
Wydrukowane i wypełnione Oświadczenie, należy złożyć osobiście lub poprzez osobę trzecią, wyłącznie w wersji papierowej w biurze powiatowym ARiMR lub przesłać listownie (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego).
Po złożeniu Oświadczenia, jeśli jest to zasadne, rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. (z uwagi na fakt, iż 31 maja 2018 r. jest dniem świątecznym).

Kto może złożyć Oświadczenie?
Oświadczenie może złożyć rolnik, który:

 • w 2017 r. ubiegał się wyłącznie o:
  • jednolitą płatność obszarową,
  • płatność za zazielenienie,
  • płatność dodatkową,
  • płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatność do owiec,
  • płatność do kóz,
  • płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),
 • w 2017 r. nie ubiegał się o przyznanie:
  • płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),
  • płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),
  • płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),
 • zadeklarował we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,
 • potwierdza brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku,
 • chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności, co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.

Uwaga
W przypadku, gdy w 2017 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej i rolnik złoży w 2018 roku Oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w powierzchniach deklarowanych działek do płatności, wówczas przedeklarowania mogą zostać także wyliczone w sprawie w roku 2018, co może skutkować zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności.
W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia tego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności.

WZÓR WNIOSKU