OSTRZEŻENIE DLA ROLNIKÓW

DOTYCZĄCE NAWOŻENIA WAPNEM NIEWIADOMEGO POCHODZENIA

Urząd Gminy w  Pokrzywnicy ostrzega wszystkich rolników, aby nie nabywali i nie stosowali nawozów podobnych wyglądem do wapna,  o nieudokumentowanym źródle pochodzenia. Brak wiedzy na temat stosowanego produktu może powodować jego negatywne oddziaływanie na środowisko.

Wielu rolników, szukając złudnych oszczędności, daje się oszukiwać i kupuje nawozy wapniowe niewiadomego pochodzenia. Na cenę nawozów ma wpływ wiele czynników. Najważniejszym jest jakość surowca, długi i technologicznie zaawansowany proces produkcji, koszty transportu, magazynowania oraz obsługi rynku i badań naukowych zapewniających utrzymanie wysokiej jakości produktu. Warto wiedzieć, że każdy producent ma obowiązek na żądanie klienta przedstawić atest określający jakość sprzedawanego wapna nawozowego. Tego rodzaju dokumenty wydają producentom m. in. Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze. Każdy rolnik kupując wapno nawozowe powinien żądać od sprzedającego i przechowywać dokumenty potwierdzające dane sprzedającego, pochodzenie i jakość nawozu wapniowego.

Tutejszy Urząd Gminy prowadzi  postępowania administracyjne w sprawie składowania odpadów, które miały być rzekomo nawozem wapniowym.
W ramach prowadzonych postępowań pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatury w Ciechanowie pobrali do badań próbki składowanych odpadów/substancji i przedłożyli do Urzędu sprawozdanie, z którego wynika, że nie jest to nawóz wapniowy, lecz  niebezpieczne odpady przekraczające stężenia stałych związków rozpuszczonych oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zawartości fluorków oraz zawartości rtęci. Są to substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt, mogące powodować zachorowania między innymi na różnego rodzaju nowotwory.

O składowaniu  i wykorzystywaniu do nawożenia gleby tychże odpadów  informowana będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w celu zastosowania stosownych sankcji poprzez obniżenie płatności bezpośrednich, w zależności od rodzaju i skali naruszenia norm i wymogów
.

W przypadku stwierdzenia składowania rzekomego nawozu wapniowego rolnik może być narażony na poniesienie dużych kosztów związanych
z usunięciem i utylizacją odpadu.