Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

O G Ł O S Z E N I E
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Piskornia, w gminie Pokrzywnica

 na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 199 z późn. zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.)

 zawiadamiam

 o podjęciu przez Radę Gminy Pokrzywnica  Uchwały nr V/35/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Piskornia, w gminie Pokrzywnica. Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. Uchwały.
Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski do ww. planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, w godzinach urzędowania, oraz korespondencyjnie na w/w adres, w tym także za pośrednictwem komunikacji elektronicznej na adres: ug@pokrzywnica.pl
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię /nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępny na stronie internetowej gminy pod adresem www.pokrzywnica.pl

 Organem właściwym do rozpatrzenia  wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

 Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba