OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI RENAULT S 160

Pokrzywnica, dnia 14.02.2019 r.

SO.5543.2.2019.SK

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI RENAULT S 160

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Pokrzywnica
Aleja Jana Pawła II nr 1
06-121 Pokrzywnica
tel.(23)691-87-12

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu   01.03.2019r. o godz. 12:15 przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pokrzywnica.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Samochód będący przedmiotem sprzedaży można obejrzeć – garaż przy OSP w Pokrzywnicy po uzgodnieniu telefonicznym. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 603621740, 507165120.

 1. Rodzaj, typ pojazdu
 • Rodzaj pojazdu – Samochód specjalny pożarniczy, bez osprzętu strażackiego
 • Kolor nadwozia – czerwony
 • Data ważności badań technicznych – 30.01.2020.
 • Marka i typ pojazdu – RENAULT S 160
 • Numer rejestracyjny – WPU 07033
 • Rok produkcji – 1993
 • Pojemność skokowa – 6180,00 cm3
 • Moc silnika 118,00 KW
 • Pojemność zbiornika – 2000 litrów
 • Wskazanie drogomierza – 32391 km
 • Autopompa
 1. Cena wywoławcza / kwota minimalna sprzedaży samochodu/ wynosi: 50.000 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto/
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Wadium wynosi 5.000 zł

Wadium wnosi się na konto bankowe Gminy Pokrzywnica
Nr 72 8232 0005 0100 2336 2001 0008.

1) Wadium musi wpłynąć na konto bankowe przed  01.03.2019 do godz. 12:00.

2) Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

3) Wadium złożone przez nabywcę samochodu zalicza się na poczet ceny.

4) Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

5) W przelewie należy wpisać „Zakup samochodu pożarniczego RENAULT S 160”

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1) Imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i siedzibę oferenta – zgodnie                      z załącznikiem nr 1.

2) Oferowaną cenę za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem sprzedaży. Zaoferowana cena nie może być niższa od ceny minimalnej, którą podał Sprzedający w ogłoszeniu o sprzedaży.

3) Oświadczenie oferenta, że przystępując do kupna pojazdu zapoznał się z jego stanem technicznym i nie wnosi do niego zastrzeżeń – zgodnie z załącznikiem nr 2.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie do dnia 01.03.2019r.           do godz. 12:00. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Urząd Gminy Pokrzywnica, Aleja Jana Pawła II nr 1

Oferta na zakup samochodu pożarniczego RENAULT S 160 – nie otwierać przed dniem 01.03.2019r. godz. 12:15.”

Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Pokrzywnica.

 1. Inne informacje

1) Rozpoczynając przetarg komisja przetargowa stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, ustala liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdza wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie miejscu i formie.

2) Komisja wybierze ofertę, w której zostanie zaoferowana najwyższa cena za pojazd objęty przedmiotem sprzedaży, nie mniejsza niż 50.000 zł PLN brutto. W przypadku zaoferowania jednakowych cen przez dwóch lub więcej oferentów, zostaną przeprowadzone negocjacje ceny wg. odrębnych przepisów.

3) Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

4) Koszt złożenia oferty ponosi oferent.

5) W przypadku, gdy sprzedaż nie dojdzie do skutku, oferent nie może domagać się od Sprzedającego zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem oferty
i wszelkich kosztów z tym związanych.