Ogłoszenie o przetartgu

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Pokrzywnica o g ł a s z a   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 
działkek położonych we wsi  Pobyłkowo Małe, gm. Pokrzywnica:

Lp.

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu

1.

179/2 0,2400 ha 80.000 zł netto 8.000 zł

14:15

2. 213/7 0,2290 ha 90.000 zł netto 9.000 zł

14:25

Stan prawny działek uregulowany jest w księgach wieczystych: dla działki nr 179/2 – KW Nr OS1U/00047866/5,  dla działki nr 213/7 – KW Nr OS1U/00017439/4 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

 • Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Pokrzywnica Nr 72 8232 0005 0100 2336 2001 0008 lub w kasie urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Pułtusku O/Pokrzywnica, najpóźniej w dniu 14 lutego 2018 roku.
 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetargi zostaną przeprowadzonej w dniu  19 lutego 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1.

 • Opis nieruchomości:
 1. Działka nr 179/2 położona w obrębie 26 Pobyłkowo Małe. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze gminnej Pobyłkowo Male – Trzepowo. Nieruchomość jest niezabudowana. Według stanu w ewidencji gruntów stanowi nieużytek.
 2. Działka nr 213/7 położona jest w obrębie 26 Pobyłkowo Małe. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze powiatowej Wierzbica – Pobyłkowo Małe – Pobyłkowo Duże- Ciepielin – Łosewo. Na działce znajduje się budynek garażowy o pow. Zabudowy 207 m2. Jest to konstrukcja żelbetowo-szkieletowa obmurowana różnymi materiałami ściennymi , w większości cegłą wapienno-piaskową. Dach pokryty eternitem. Budynek o prostej konstrukcji, bez instalacji, znajduje się w złym stanie technicznym i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Działka usytuowana w zasięgu energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.
 • Przeznaczenie nieruchomości:
 1. Działka nr 179/2: Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica;
 2. Działka nr 213/7: Nieruchomość leży na terenie, objętym planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 • Sposób zagospodarowania nieruchomości:
 1. Działka nr 179/2: nie objęta planem zagospodarowania przestrzennego;
 2. Działka nr 213/7: zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Pokrzywnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. z 2017.r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w związku z czym do ceny ustalonej w wyniku przetargu doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosiła 23%.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 • Na sprzedaż w/w działek w dniu 7 czerwca 2016 roku został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Pokrzywnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. Nr 12 oraz telefonicznie pod numerem telefonu /23) 691 88 44, 691 88 43, 691 88 30 lub na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.

WÓJT
/-/ Adam Dariusz Rachuba