Ogłoszenie o III ustnym nieograniczonym przetargu

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Pokrzywnica o g ł a s z a   III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 1. działki położonej we wsi Ciepielin, gm. Pokrzywnica:

Lp.

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium

Godzina przetargu

1. 4/2 0,5314 ha 120.000 zł netto 12.000 zł

14:15


 1. działki położonej we wsi Trzepowo, gm. Pokrzywnica:

Lp.

Nr działki Powierzchnia Cena wywoławcza Wadium Godzina przetargu
1. 183 0,1200 ha 3.000 zł netto 300 zł

14:25

Stan prawny działek uregulowany jest w księgach wieczystych: dla działki nr 4/2 – KW Nr OS1U/00056055/3, dla działki nr 183 – KW Nr OS1U/00050591/0 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Pułtusku.

 • Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Pokrzywnica Nr 72 8232 0005 0100 2336 2001 0008 lub w kasie urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Pułtusku O/Pokrzywnica, najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2018 roku.
 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 • Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetargi zostaną przeprowadzonej w dniu 10 kwietnia 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II 1.

 • Opis nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 położona w obrębie 4 Ciepielin. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze Łosewo – Pobyłkowo i Ciepielin – Powielin. Nieruchomość znajduje się na skraju wsi. Posiada możliwość podłączenia do energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem z lat powojennych ub. wieku. Jest to budynek murowany, parterowy, o pow. użytkowej 150 m2, użytkowany w przeszłości jako szkoła podstawowa. Obecnie budynek jest zdewastowany i wymaga odbudowy lub rozbiórki.
 2. Działka nr 183 o pow. 1200 m2, położona jest w obrębie 32 Trzepowo. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze Pobyłkowo Małe – Trzepowo i przylega bezpośrednio z dwóch stron do działki nr ewid. 80 oraz z jednej strony do drogi publicznej asfaltowej. Działka jest usytuowana w zasięgu energii elektrycznej i wodociągu wiejskiego.
 • Przeznaczenie nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 w m. Ciepielin: Zgodnie z decyzją nr 47/2016 Wójta Gminy Pokrzywnica znak: SKU 6730.63.2016.KS o warunkach zabudowy, działka przeznaczona jest pod zabudowę dla inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie istniejącego budynku usługowego z przeznaczeniem na funkcję mieszkaniowo-usługową;
 2. Działka nr 183 w m. Trzepowo: Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica.
 • Sposób zagospodarowania nieruchomości:
 1. Działka nr 4/2 w m. Ciepielin: pod zabudowę budynkiem mieszkalno- usługowym;
 2. Działka nr 183 w m. Trzepowo: nie określa się. Może zostać przeznaczona na powiększenie działki sąsiedniej.
 • Termin zagospodarowania nieruchomości: nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.
 • Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
 • Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, lub odstąpi od zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez Wójta Gminy, Wójt Gminy Pokrzywnica może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jednolity tekst Dz. U. z 2017.r. poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT w związku z czym do ceny ustalonej w wyniku przetargu doliczony będzie podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia stawka podatku wynosiła 23%.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.
 • Na sprzedaż w/w działek w dniu 9 lutego br. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym.

Wójt Gminy Pokrzywnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.
Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pok. Nr 12 oraz telefonicznie pod numerem telefonu /23) 691 88 44, 691 88 43, 691 88 30 lub na stronie internetowej www.pokrzywnica.pl.                                                                                      

 WÓJT
/-/ Adam Dariusz Rachuba