Ogłoszenie

WÓJT GMINY POKRZYWNICA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Pokrzywnica,położonej w obrębie ewidencyjnym POBYŁKOWO MAŁE oznaczonej numerem 179/2 o pow. 0,24 ha objętej księgą wieczystą KW Nr OS1U/00047866/5prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi      89 000 zł,        wadium     –        17 000 zł
Przedmiotowa  nieruchomości położona jest na terenie nie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w centrum miejscowości, w odległości około 2,5 km od obwodnicy miasta Serocka.
–   Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 7 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy     przy ulicy Jana Pawła II 1 o godz. 13:00.
–   Przystąpienie do przetargu wymaga legitymowania się dowodem wpłaty wadium, jak również dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona     posiadać pełnomocnictwo notarialne.
W przypadku małżonków, do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. W przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej podlegającej wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wymagane jest okazanie aktualnego wypisu z KRS.
– Wadium  należy uiścić w formie pieniężnej najpóźniej do dnia 3 czerwca  2016 r. ( data księgowania    na koncie Gminy) na konto BS Pułtusk O/Pokrzywnica Nr 72823200050100233620010008 – Wadium zostaje zwrócone po zakończeniu przetargu z zastrzeżeniem:
– wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczy się na poczet ceny   sprzedaży,
– w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zawarcia notarialnej umowy zakupu,   wadium ulega przepadkowi.
– Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium  zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni   od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu   wynikiem negatywnym.
– Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, tj. nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku zapłaty ceny nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
– Cena sprzedaży nie może być rozłożona na raty, a dokonanie jej zapłaty wymagane jest jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Bliższych informacji o przetargu udziela Urząd Gminy Pokrzywnica tel. 023 691 8852.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.        

                                                                                                                mgr inż.  Adam Dariusz Rachuba
 Wójt Gminy Pokrzywnica