OGŁOSZENIE

SKU.6721.3.2017.AT

 OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin w gminie Pokrzywnica

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.)

 z a w i a d a m i a m

 o podjęciu przez Radę Gminy w Pokrzywnicy Uchwały Nr XXII/170/2017  z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin w gminie Pokrzywnica, dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 179/10, 179/16, 179/17, 179/18, 179/19, 179//20 położonych w obrębie geodezyjnym Dzierżenin, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do w/w Uchwały.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 353 ze zm.) informuję o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Dzierżenin w gminie Pokrzywnica. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy w pokoju nr 15 i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pocztą na adres: Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica, ustnie do protokołu w pokoju nr 15 w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: ug@pokrzywnica.pl w terminie do dnia: 30.06.2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

 

 

z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy

OBWIESZCZENIE MPZP Dzierżenin