Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2019-02-08

SKU.6220.6.2018.JJ 

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.02.2019 r. wydane zostało postanowienie stwierdzające brak potrzeby oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice- Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku Kacice- Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7 km.

Wniosek o wyrażenie opinii  w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia został przesłany w dniu 19.11.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Wynikiem tych wystąpień są następujące opinie wskazujące na brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia:

  • opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.12.2018 r. znak WOOŚ-I.4220.993.2018.AST,
  • opinia ZNS.7121-24/18 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku z dnia 30.11.2018 r. znak ZNS.7121-18/2018,
  • opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31.01.2019 r. znak WA.RZŚ.436.1.833.2018.ZZ02.PC (WA.ZZŚ.2.1.1.138.2018.PC)

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 08.02.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica. 

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba