Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2019-01-18

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE USTALENIA ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej  wiadomości, że w dniu 18 stycznia 2019 r. wydana została  decyzja Nr 5/2017/2018/2019 znak sprawy SKU.6220.8.2017.JJ o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia pn. Budowa 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.  

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią  przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:

  • negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku,
  • pozytywną opinią Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  • negatywnym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w  Pokrzywnicy (pokój nr 15) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.          

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 18.01.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba