Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2018-11-19

SKU.6220.6.2018.JJ

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096, zwana dalej „Kpa”) oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081,zwana dalej „ustawą ooś”)

zawiadamiam

że na wniosek Pana Cezarego Mikołajewskiego, działającego z upoważnienia Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku, złożonego w dniu 14.11.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3401W Kacice- Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku Kacice- Nowe Niestępowo (klasy Z) na dł. 4,7 km.  Przedmiotowe przedsięwzięcie prowadzone będzie na następujących działkach:

  • Koziegłowy: nr ewid. 87/1, 92/1 i 151/1;
  • Nowe Niestępowo: nr ewid. 3/1, 6, 64 i 73;
  • Niestępowo Włościańskie: nr ewid. 184;
  • Pokrzywnica: nr ewid. 439/1.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 Kpa  do czynnego udziału w każdym  jego stadium. Uwagi i wnioski można składać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.

Z uwagi na to, że w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa strony postępowania będą zawiadamiane o czynnościach administracyjnych poprzez obwieszczenie, które podawane będzie do publicznej wiadomości na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu Gminy, na stronie www.pokrzywnica.pli bip.pokrzywnica.pl oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica.  Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

Ponadto zgodnie z art. 41 Kpaw toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informuję, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś w dniu 19.11.2018 r. wystąpiono o do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 19.11.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Koziegłowy, Niestępowo i Pokrzywnica. 

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba