Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Nowe Niestępowo

O B W I E S Z C Z E N I E
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Nowe Niestępowo

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1405 ze zm.)

 z a w i a  d a m  i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Pokrzywnica Uchwały Nr XXIX/212/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obejmującego część miejscowości Nowe Niestępowo.  Granice obszaru objętego miejscowym planem przedstawione są na załączniku graficznym do ww. Uchwały.

Jednocześnie informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Wnioski do ww. planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od daty ogłoszenia, następująco:

  • w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2,
  • ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 15, w godzinach urzędowania
    (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00),
  • korespondencyjnie na adres skrytki EPUAP Urzędu Gminy: /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię/nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Z treścią przedmiotowej Uchwały można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej gminy pod adresem bip.pokrzywnica.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia  wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

  Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załączniki