Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2018-05-04

 SKU.6220.8.2017.JJ

 OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowych terminów załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 02.05.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych z dnia 30.04.2018 r. znak PZ-II.7030.3.1.2018.MSI informujące o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30 maja 2018 r. w przedmiocie wydania opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Ponadto informuję, że  w dniu 04.05.2018 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27.04.2018 r. znak WOOŚ-I.4242.353.2017.ML.7 informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 31 lipca 2018 r. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowych pism można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600 oraz na stronach: www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl.

 Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 04.05.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

Załączniki