Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu S
tudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica sporządzanego na podstawie uchwały Nr XIII/105/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokrzywnica.
Wyłożenie projektu  Studium odbędzie się w dniach od 25.04.2018r. do 18.05.2018r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pokój nr 15, w godzinach urzędowania: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki w godzinach od 9.00 do 17.00.

Projekt Studium wraz z prognozą dostępny jest na stronie internetowej:

–  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy pod adresem: www.pokrzywnica.pl  
–  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:  http://bip.pokrzywnica.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium zostanie przeprowadzona w dniu 18.05.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Aleja Jana Pawła II 1, w sali nr 3, o godz. 11:00

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, może wnieść uwagi i wnioski.  

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnicy  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.06.2018 r.

 Uwagi i wnioski można składać:

–  w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2,

– ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 15, w godzinach urzędowania,

– korespondencyjnie na adres skrytki EPUAP Urzędu Gminy: /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnica.

Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Załączniki – studium