Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
, obejmującego część miejscowości Dzierżenin, w gminie Pokrzywnica

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część miejscowości Dzierżenin, w gminie Pokrzywnica, dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych: 179/10, 179/16, 179/17, 179/18, 179/19, 179/20, 179/21, 179/22 położonych w obrębie geodezyjnym Dzierżenin, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do Uchwały nr XXII/170/2017 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 marca 2017 r.

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w dniach od 21.02.2018 r. do 14.03.2018r., w siedzibie  Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica,  pok. nr 15, w godzinach urzędowania: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 8.00 do 16.00, we wtorki w godz. od 9.00 do 17.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 14.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, 06-121 Pokrzywnica w sali nr 3, o godz. 11:00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.  
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Pokrzywnica  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2018 r.

 Uwagi i wnioski można składać:

–  w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1, pok. nr 2,

– ustnie do protokołu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, pok. nr 15, w godzinach urzędowania,

– korespondencyjnie na adres skrytki EPUAP Urzędu Gminy: /7q9k8m4ytz/SkrytkaESP (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokrzywnicy.

Z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
Sekretarz Gminy