Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2018-01-23

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257)                                                  

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

że w dniu 22.01.2018 r. Gospodarstwo Rolne Michał Pruszkowski złożył do tut. Urzędu Gminy pismo o wyznaczenie do 15 marca 2018 r. terminu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.

Wobec powyższego w dniu  23.01.2018 r. wystosowane zostały następujące  pisma:

  • do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych informujące, że przekazanie uzupełnienia nie może być zrealizowane w wyznaczonym terminie,
  • do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie informujące, że uzupełnienie zostanie przesłane w terminie do 20 marca 2018 r.

Jednocześnie informuję, że z treścią przedmiotowych pism można zapoznać się w  Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.
Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 23.01.2018 r. poprzez zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 

        Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba