Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2018-01-18

SKU.6220.7.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej  wiadomości, że w dniu 18 stycznia 2018 r. wydana została  decyzja Nr 4/DŚ/2017/2018 znak sprawy SKU.6220.7.2017.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piaskowo- żwirowego  „Łubienica XV” zalegającego  na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 130/1 i nr 130/2  położonych w miejscowości Łubienica Superunki gm. Pokrzywnica. 

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią  przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w  Pokrzywnicy (pokój nr 15) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 18.01.2018 r. poprzez zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy.

 Z up. Wójta
mgr inż. Tadeusz Jakubiak
SEKRETARZ GMINY