Obwieszczenie

Pokrzywnica, 2017-12-04

SKU.6220.8.2017.JJ

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, zwana dalej „Kpa”) oraz art. 73 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405, zwana dalej „ustawą ooś”)

zawiadamiam

że na wniosek Gospodarstwa Rolnego Michał Pruszkowski złożonego w dniu 23.10.2017 r. i  uzupełnionego w dniach 21.11.2017 r. i 30.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 Kpa  do czynnego udziału w każdym  jego stadium. Uwagi i wnioski można składać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki (pokój nr 15) w godzinach pracy Urzędu-  we wtorki od 900 do 1700, w pozostałe dni tygodnia od 800 do 1600.

Z uwagi na to, że w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa strony postępowania będą zawiadamiane o czynnościach administracyjnych poprzez obwieszczenie, które podawane będzie do publicznej wiadomości na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu Gminy, na stronie www.pokrzywnica.pl i bip.pokrzywnica.pl oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy i Olbrachcice.  Po upływie tego okresu obwieszczenie uznaje się za doręczone.

Ponadto zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71) przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Informuję, że zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy ooś wystąpiono o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz o uzyskanie opinii do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 Kpa  do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Ponadto na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiadamiam, iż przedłuża się termin załatwienia niniejszej sprawy do 28.02.2018 r., w związku z długotrwałą procedurą związaną z uzyskaniem stosownych uzgodnień i opinii, a także przeprowadzeniem postępowania z udziałem społeczeństwa.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 04.12.2017 r. poprzez zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy i Olbrachcice.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba